doedsbobehandling (1)

Dødsbobehandling

BALE Advokatfirma er medlem af Danske Familieretsadvokater og Danske Arveretsadvokater.

Vi har ürelang erfaring i behandling af dødsboer og tilbyder pü den baggrund :

Et gratis rüdgivningsmøde efter dødsfald

For mange mennesker er det tungt at hündtere en pürørendes dødsbo; tungt rent følelsesmÌssigt og tungt, fordi det ofte er nødvendigt at kende til juridiske regler for de forskellige boformer.

I 90 procent af dødsboerne i Danmark er arvingerne ganske enige om, hvad de gerne vil, at der skal ske, men de selvsamme arvinger er ofte i tvivl om, hvordan mület for arvefordelingen, mindskelse af boafgiften m.v., opnüs. I de situationer hjÌlper vi med op til en times gratis rüdgivning inden for de første 4 uger efter et dødsfald. Vi kan derudover tilbyde at stü for papirarbejdet i disse boer.

Behandling af dødsbo – bobestyrer, privat skifte eller …

Pü et rüdgivningsmøde kan vi ikke endegyldigt redegøre for behandlingen af afdødes bo, men vi kan kaste lys over nogle af de opgaver, der er inkluderet i dødsbobehandlingen.

Som det allerførste hjælper vi de pårørende med at tage stilling til, om dødsboet mest hensigtsmæssigt behandles som et uskiftet bo, et bobestyrerbo, et privat skifte, et ægtefælleudlæg eller andet. Mest kendt for mange er formentlig det uskiftede bo, men vi vurderer, at flere og flere – fordi vi generelt bliver ældre, og fordi der i dag findes mange forskellige familiesammensætninger – bør vælge et privat skifte. Vi kan på mødet være behjælpelige med at afdække fordele og ulemper ved henholdsvis uskiftet bo og privat skifte, så længstlevende kan træffe det rette valg.

Ønsker de pürørende det, indgür vi til tider aftaler om, at vi pü arvingernes vegne, udfylder de indledende papirer til skifteretten, det vil sige anmodningen om udlevering af boet til behandling ved en bestemt boform, eventuelle skiftefuldmagter samt solvenserklÌring.

 

Privat skifte af dødsbo – hvornĂĽr kan arvingerne gĂĽ i gang ?

Ved rüdgivningsmødet forsøger vi ogsü at give de pürørende en indsigt i Skifterettens procedurer, herunder den aktuelle behandlingstid. Et bo kan normalt forventes udleveret inden for 4 til 6 uger efter arvingernes anmodning herom. Indtil udleveringen formelt er sket, kan man som arving ikke foretage sig noget.

Vi drøfter betydningen af, at der efter udlevering skal indrykkes et proklama, og at der derpü følger 8 uger, hvor eventuelle kreditorer kan anmelde deres krav.

I den periode kan der tages kontakt til banken med henblik pü at fü afdødes konti lagt sammen og fü indkomne regninger betalt, ligesom det skal afgøres, om afdødes aktier og obligationer skal sÌlges eller overdrages til en arving. Der skal ogsü tages kontakt til e-Boks og Skattestyrelsen, for at de pürørende, alternativt vores kontor, kan fü adgang til de registrerede informationer om afdøde. Derudover kontaktes PostNord med meddelelse om, at posten ikke lÌngere skal fremsendes til afdødes bopÌl, men i stedet til de pürørende eller til vores kontor.

Nür skifteretsattesten er udstedt af Skifteretten, kan der sÌttes gang i salget og/eller overdragelsen af afdødes aktiver. Der kan for eksempel vÌre tale om, at en fast ejendom ønskes overtaget af Ên af arvingerne, mod at de andre arvinger modtager kontant arv. Det kan vÌre løsningen/ønsket i nogle boer, mens arvingerne i andre boer müske ret hurtigt er enige om, at der skal ske salg af de faste ejendomme. Sker der salg af fast ejendom, skal et südan salg tinglyses.

Indtil den faste ejendom er overdraget, skal der løbende betales forbrug og forsikringer. Det kan i den forbindelse vÌre aktuelt at fü nedsat størrelsen af acontobetalingerne, ligesom det kan vÌre en god ide at opsige indboforsikringen, nür ejendommen er tømt.

Efter et dødsfald skal der forholdsvis hurtigt trÌffes beslutninger omkring afdødes bil, der i udgangspunktet kun bør benyttes til kørsel i boets interesse, indtil den er omregistreret. Inden for 6 müneder efter et dødsfald skal alle biler vÌre slettet fra afdødes skatteoplysninger. Det betyder, at bilerne enten skal sÌlges eller arveudlÌgges og dermed omregistreres til en ny ejer, alternativt afmeldes; pladerne skal i dette tilfÌlde indsendes til en nummerpladeoperatør eller til en af Motorstyrelsens motorekspeditioner.

Nür indkomne regninger er betalt, alle abonnementer er opsagt, og samtlige aktiver er solgte eller overdraget, kan afslutning af boet ved udarbejdelse af endelig boopgørelse, hvor der blandt andet tages stilling til de pürørendes arv samt til størrelsen af bo- og tillÌgsafgiften, pübegyndes.

 

Dødsbobehandling – advokaten kan rĂĽdgive om arvens fordeling

Hvis afdøde efterlader sig et testamente ”overstyrer” dette de gældende arveregler, og det er derfor testamentets indhold, der styrer, hvilken arvefordeling der skal lægges til grund i boopgørelsen. Der kan for eksempel være tale om, at nogle livsarvinger, herunder fælles- og særbørn, kun skal arve deres tvangsarv. Sådan bestemmelse ser man for eksempel i situationer, hvor et barn rent økonomisk ikke kan få noget ud af sin arv for eksempel på grund af insolvens eller sygdom. Nogle testamenter fortæller også, at der er særbørn, der har givet et forhåndssamtykke til uskiftet bo. I andre testamenter igen henstiller afdøde til, at særbørn under dødsbobehandlingen giver den længstlevende ægtefælle samtykke til at sidde i uskiftet bo, ligesom nogle testatorer indirekte tvinger deres særbørn til at give samtykke ved at skrive, at der alene kan afregnes tvangsarv, hvis samtykke ikke gives. Sådanne løsninger anbefaler vi i udgangspunktet ikke, men der ses fortsat testamenter med dette indhold. Gives der i sådanne situationer samtykke, skal der udarbejdes en formueopgørelse, der indleveres til Skifteretten.

 

Boopgørelsen i dødsboet 

I boopgørelsen foretages der en beregning af den boafgift, der skal indbetales til Skifteretten. Mange betegner fortsat denne afgift som ”arveafgift”. Boafgiften er for børn, børnebørn, oldebørn og forældre på 15 procent. Det samme gælder for ugifte samlevende, der har levet sammen i mindst 2 år før dødsfaldet, eller som på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, mens boafgiften for ægtefællen er 0 procent og for alle andre 36,25 procent.

Nür boopgørelsen er endelig godkendt af arvingerne, sendes den til Skifteretten og til Skattestyrelsen. Inden for 3 müneder vil myndighederne meddele, om boopgørelsen kan godkendes. Er dette tilfÌldet, vil arvingerne modtage en opkrÌvning pü den beregnede boafgift, og nür den er betalt, kan den beregnede arv udloddes.

Hvis boets aktiver eller boets nettoformue er over kr. 3.033.700,00 i 2021, sü er boet efter afdøde skattepligtigt. I den situation skal boet indlevere selvangivelse. Er der skattepligt, anbefaler vi som det klare udgangspunkt, at revisor beregner boskatten og gør brug af de relevante bofradrag.

Afdøde kan ogsü have opsparede pensions- og forsikringsmidler, der kommer til udbetaling efter dødsfaldet. Det skal sikres, at disse midler tilfalder de personer, der er begunstigede i policerne. I nogle situationer, sÌrligt hvis afdøde ikke har ÌgtefÌlle eller livsarvinger, skal midlerne fordeles i overensstemmelse med afdødes testamente eller udbetales til dødsboet og fordeles sammen med afdødes øvrige formue.

 

TRYGT BOSKIFTE

BALE Advokatfirma har tiltrĂĽdt Danske Advokaters frivillige mĂŚrkningsordning, TRYGT BOSKIFTE.

FormĂĽlet med ordningen er at sikre, at efterladte oplever tryghed og ordentlighed ved de private skifter sĂĽvel som ved bobestyrerboerne.

Som advokatkontor certificeret under TRYGT BOSKIFTE har vi forpligtet os til at gøre vores yderste for, at de arvinger, som vi bistür i en svÌr tid, har oplevelsen af at vÌre informeret om boets behandling, den anslüede pris, den fremadrettede proces og et forventet tidspunkt for udbetaling af arv, sÌrligt ved det private skifte. Bobestyrerboer er hyppigt lÌngerevarende og der kan her gü flere ür, inden arven kan overføres til arvingerne.

Sagt pü en anden müde er ordningen TRYGT BOSKIFTE lanceret for at kvalitetssikre sagsbehandlingen pü de advokatkontorer, hvor hündteringen af private dødsboskifter og bobestyrerboer er i højsÌdet. Dette giver tryghed og forudsigelighed for de efterladte.

.

Dødsbo – hĂĽndtering ved advokat 

SalÌr for eventuel bistand ud over det gratis rüdgivningsmøde betales af dødsboets midler. SalÌret beregnes med udgangspunkt i den forbrugte tid, men der henses naturligvis ogsü til boets kompleksitet, dets størrelse og ansvaret forbundet med dets hündtering.

Har du mistet en pürørende, er du velkommen til at kontakte os pü telefonnummer 70 20 71 19 for at aftale tid til et gratis rüdgivningsmøde.