LEVERINGSBETINGELSER

Medmindre andet er aftalt, gælder disse forretningsbetingelser for alle opgaver, der udføres af BALE Advokatfirma ApS, idet der navnlig gøres opmærksom på, at nærværende forretningsbetingelser indeholder ansvarsbegrænsninger.

BALE Advokatfirma ApS er beliggende Mindegade 2, 7400 Herning. Vi træffes på tlf. 70207119 og mail@bale.dk. BALE Advokatfirma har cvr.nummer 32666310.

Udførelsen af opgaven
Advokater ansat hos BALE Advokatfirma forpligter sig over for vores klienter til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.
Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

Fakturering og betalingsbetingelser
BALE Advokatfirmas honorar afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid. I hver enkel sag vil der blive fremsendt ordrebekræftelse, hvoraf prissætning for behandling af den konkrete sag fremgår.

Der vil som hovedregel blive krævet forudbetaling af udlæg og omkostninger. Depositum  vil i udvalgte sager skulle indbetales. Depositum indsættes på BALE Advokatfirmas klientkonto i Andelskassen og behandles som klientmidler, der er underlagt reglerne om beskyttelse af indskud i henhold til indskyder- og investorgarantiordningsloven. Grænsen for beskyttelse af en persons samlede indeståender i et pengeinstitut er 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).
BALE Advokatfirma fremsender i det omfang, det skønnes hensigtsmæssigt, månedlige a conto afregninger.
Betalingsbetingelsen er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med rentelovens regler herom.
Det fakturerede honorar tillægges moms efter gældende regler.

Klientmidler
Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler herom.

Ansvar
Advokater hos BALE Advokatfirma er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.

Ansvarsforsikring er tegnet hos HDI Danmark, police nr. 156-08655057-14007. HDI Danmark er under samme police ogsĂĄ garantistiller.

BALE Advokatfirma er ansvarlig for bistand over for sine klienter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. BALE Advokatfirmas ansvar er dog i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed beløbsmæssigt begrænset til det beløb, der dækkes af BALE Advokatfirmas advokatansvarsforsikring, p.t. 5.000.000,00 kr.
BALE Advokatfirma kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

BALE Advokatfirma hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som BALE Advokatfirma har overladt dele af opgavens løsning til.

Advokatnævnet
Eventuelle klager over rådgivning eller honorarer kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh K, via mail sendt til: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk eller ved brug af https://f2-mob.advokatsamfundet.dk/SelfService/submission/submit/klagesager. Nærmere kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Lovvalg/værneting
BALE Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales individuelt.