uskiftet bo

Hvad kendetegner et uskiftet bo?

Uskiftet bo er et retsmiddel, som ægtepar, der har fælles børn, har ret til at gøre brug af.

Lidt forsimplet kan det uskiftede bo forklares som en retstilstand, hvor den længstlevende af to ægtefæller uden vederlag ”låner” førstafdødes formue, indtil længstlevende vil skifte eller selv dør.

Det modsatte af et uskiftet bo er blandt andet et privat skifte eller et testamentsbestemt bobestyrer bo. Ved et privat skifte eller et testamentsbestemt bobestyrerbo udredes der arv. Størrelsen af arven bestemmes af indholdet af afdødes testamente. Er der ikke oprettet testamente, fastsættes arvebrøkerne efter reglerne i arveloven.

Det står i modsætning til det uskiftede bo, hvor der ikke udredes arv;- hverken til ægtefælle eller fællesbørn. Ægtefælle overtager blot, efter indsendelse af en formueopgørelse til Skifteretten, boet til sin rådighed. Længstlevende kan altså i levende live forbruge af boets midler, dog således at der ikke må ske et såkaldt misbrug af det uskiftede bo. Om der er tale om et misbrug afgøres skønsmæssigt af domstolene;- der skal forholdsvis meget til.

Sker der undtagelsesvist et misbrug af et uskiftet bo, kan børnene kræve boet skiftet, og i nogle tilfælde kan gavedispositioner omstødes.

Er uskiftet bo en god ide?

Det beror altid på en individuel vurdering af en families økonomi og sammensætningen af aktiver og passiver, om et uskiftet bo er hensigtsmæssigt eller ej.

Stiftelse af et uskiftet bo kan være hensigtsmæssigt i den situation, hvor længstlevende ikke forventer at leve i en længere årrække og dermed heller ikke påregner at have et væsentligt forbrug.

Har afdøde et særeje indeholdende værdier for mindre end kr. 3.272.500,00 (2024-tal), kan der være ide i at skifte særejet og altså udrede arv heraf, mens den længstlevende ægtefælle overtager fællesformuen til hensidden i uskiftet bo. Dette skyldes skattemæssige overvejelser, der knytter an til aktivmassen i særejet. Hviler der avanceskat på aktiverne i særejet, vil skatten under et skifte bortfalde, idet boer under kr. 3.272.500,00 (2024-tal) behandles som skattefrie dødsboer. Ægtepar, der ejer udlejningsejendomme, børsnoterede aktier, holdingselskaber m.v. vil jævnligt have fordel af at etablere disse såkaldte skatteoptimerende særejer. Ved korrekt rådgivning og oprettelse af ægtepagt og testamente kan der opnås skattebesparelser på helt op til godt kr. 1.3 mill.

Endeligt kan et uskiftet bo også være en tvingende nødvendig foranstaltning i den situation, hvor et ægtepar med fællesbørn har passive investeringer med en så stor forventet avancebeskatning, at der ikke vil være likviditet, hverken i dødsboet eller hos arvingerne, til at udrede skatten, når den første af ægtefællerne går bort.

 

Hvori består ulemperne ved det uskiftede bo?

En af de større ulemper ved det uskiftede bo er den, at længstlevende i testamentarisk henseende ikke har rådighed over mere end halvdelen af boet.

Dette får f.eks. betydning, hvis et barn bliver syg, får betydelig gæld eller på anden vis ender i en situation, hvor længstlevende ønsker, at barnet skal modtage mindst mulig arv. Der kan også opstå tilfælde, hvor det testamentarisk vil være fordelagtigt at flytte arv fra børnene til børnebørnene.

Sidder længstlevende i uskiftet bo, er testationskompetencen begrænset. Denne problemstilling løses mest optimalt, mens begge ægtefæller er i live, men er førsteafdøde gået bort og har længstlevende – eventuelt uden at modtage behørig rådgivning – valgt at hensidde i uskiftet bo, vil der senere være mulighed for at gennemføre et skifte og udlodde arv i overensstemmelse med førstafdødes testamente eller arvelovens regler. Også dette forhold må det stærkt anbefales, at der søges rådgivning om, inden der foretages afgørende dispositioner efter et dødsfald.

Ønsker længstlevende ægtefælle at indgå i et nyt samliv, er det uskiftede bo ikke til hinder herfor. Først hvis længstlevende ønsker at indgå ægteskab, er der krav om skifte af det uskiftede bo.

Endelig bør der, forud for længstlevendes stillingtagen til, om der skal ske et privat skifte med udredning af arv eller etableres et uskiftet bo indgå overvejelser omkring de risici, der er, for at børn og øvrig familie efter en årrække mentalt kan føle sig forbigået og ytre synspunkter om, at førstafdøde ikke ville have brugt formuen på samme vis, som tilfældet er for længstlevende. Dette kan skabe uholdbare familiære udfordringer og bør i sig selv jævnligt føre til, at det uskiftede bo, i det omfang det er muligt, søges undgået.

Som det er fremhævet i ovenstående, bør et uskiftet bo ikke etableres uden forudgående rådgivning om fordele og ulemper, herunder ikke mindst omkring skat og afgifter.

Hos BALE Advokatfirma tilbyder vi på vores kontorer i Herning og Skovlund, at pårørende inden for cirka 4 uger efter et dødsfald kan modtage en times gratis vejledningsmøde omkring skifteformer og de økonomiske konsekvenser, der knytter sig til henholdsvis private skifter, bobestyrerboer og uskiftet bo. Tidsbestilling til vejledningsmøde kan ske på telefon 70 20 71 19.