Fremtidsfuldmagter

Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft.
Loven regulerer et vigtigt spørgsmål; – hvem skal kunne træffe beslutninger på dine vegne, hvis du kommer i en ulykke, bliver syg eller dement ?

Hvad kan en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et uvurderligt stykke værktøj, der kan tage højde for de eksakte behov, som du som individuel fuldmagtsgiver måtte have for løsning af opgaver, hvis du en dag ikke selv længere er i stand til at tage hånd om din økonomi og/eller dine personlige forhold.
Ved at udarbejde en fremtidsfuldmagt tager du styringen; – det er dig, der bestemmer, hvem der skal tage sig af dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du en dag ikke selv har evnen hertil. Vigtigst af alt så undgår du at blive sat under værgemål og umyndiggjort. Bare fordi ens sans for økonomi ikke længere måtte være intakt, er det langt fra sådan, at du ikke forstår, at det føles meget indgribende – og til tider som et overgreb – at blive sat under værgemål.

Indholdet af en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et individuelt dokument, der tager stilling til lige netop de opgaver, som du ønsker, at andre skal kunne håndtere for dig. Der kan f.eks. være behov for et salg af lejligheden, parcelhuset eller sommerboligen. Der kan for nogle også være stor interesse i at andre kan disponere over bankkonti, aktier og sågar en virksomhed. Endelig kan en fuldmagt sikre en ægtefælle, samlever eller tredjemand mulighed for på fuldmagtsgivers vegne at give afgiftsfrie gaver til livsarvinger.
Du får i en fremtidsfuldmagt altså nedfældet akkurat de opgaver, som du ønsker, at andre skal varetage for dig, hvis du en dag ikke selv er i stand til det.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagter er ikke et nyt tiltag. Der er tidligere blevet oprettet fuldmagter under titler som generalfuldmagt, pårørendefuldmagt mv. De tidligere oprettede fuldmagter er ikke ved den nye lov blevet gjort ugyldige.
Det nye er imidlertid, at der med loven om fremtidsfuldmagter er skabt et sikkerhedssystem, hvor fuldmagter nu skal tinglyses og derefter påtegnes ved notaren. På denne måde sikres det, at fuldmagter kun oprettes, mens vi er i stand til at handle fornuftsmæssigt, og der sker samtidig en offentlig registrering af fuldmagten, så den ikke forsvinder eller misbruges.
Hos BALE Advokatfirma tager vi en indgående drøftelse med vores klienter omkring det indhold, som hver enkelt ønsker medtaget i sin fremtidsfuldmagt. Når indholdet er på plads, udarbejder vi fremtidsfuldmagten og lægger den ind i tinglysningssystemet. Vi sender herefter en vejledning til klienten om, hvordan han/hun kommer ind i tinglysningssystemet og underskriver fuldmagten digitalt. Når fuldmagten er underskrevet, skal der bestilles tid ved notaren.
Notaren kontrollerer, at du er den, som du udgiver dig for at være, og at du synes at være ved dine fulde fem. Notaren kontrollerer ikke indholdet af fuldmagten.

Efter at notaren har påtegnet fuldmagten digitalt, får Tinglysningsretten adgang til enten at godkende eller afvise fuldmagten. Tinglysningsretten tager heller ikke stilling til rigtigheden af fremtidsfuldmagtens indhold, men Retten kontrollerer, at formalia er overholdt, herunder at der er skrevet under med NemID tilhørende fuldmagtsgiver.
BALE Advokatfirma modtager som det sidste led i processen en mail fra Tinglysningsretten med deres notering af fuldmagten, der herefter er endelig.
Har du som fuldmagtsgiver ikke NemID, så findes der dispensationsmuligheder, hvor der kan udarbejdes fuldmagter på papir. Disse fuldmagter skal underskrives ved personligt fremmøde i Familieretshuset.

Hvornår sættes fremtidsfuldmagten i kraft?

En fremtidsfuldmagt har ikke virkning fra oprettelsen;- den kan først bruges af fuldmagtshaver, når fuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset.
Familieretshuet foretager en vurdering af, om fuldmagtsgiver befinder sig i en situation, hvor det medicinsk og lægefagligt ikke er muligt for vedkommende at varetage sine forhold på fornuftsmæssig vis og fuldmagten bliver kun sat i kraft, hvis Familieretshuset når frem til, at dette er tilfældet.
Der er altså i loven indbygget en sikkerhed for, at fuldmagten ikke kan tages i brug, så længe du stadig selv har evnen til at råde.
Du er velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine ønsker, ligesom vi naturligvis gerne er behjælpelige med at udfærdige din fremtidsfuldmagt.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.